| RSS   Вітаємо, Гість  Ви ввійшли, як  "Невизначена істота"!
Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №7 - експериментальний майданчик Всеукраїнського рівня
Шкільна галактика...
Меню сайту
Про закріплення працівників СКМСД за навчальними закладами

Відповідно до листа Смілянського МВ УМВС України в Черкаській області від 09.01.2015 №176З за Смілянською загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів № 7 закріплена – Федорець Інна Миколаївна (093-788-68-30); Начальник сектору кримінальної міліції Карнаушенко Євгеній Олександрович (093-741-48-17).

Форма входу

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Експериментальна робота

МОДЕЛЬ СУЧАСНОГО ІННОВАЦІЙНОГО ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Процеси модернізації сучасної освіти потребують розробки прогностичних моделей інноваційного розвитку загальноосвітніх навчальних закладів. На думку В.М. Мадзігона, «українське суспільство прагне створити систему освіти, яка б відповідала викликам часу і потребам особистості, а тому вишукує нові моделі її розвитку». Розробка моделі інноваційного розвитку загальноосвітнього навчального закладу як системи передбачає моделювання освітнього простору школи. Ця необхідність викликана процесами модернізації освіти, пов’язаними з необхідністю прогнозувати перспективи розвитку освітнього простору загальноосвітніх навчальних закладів на інноваційній основі; зростанням вимог до якості освітнього процесу, моделювання діяльності педагогічного колективу в процесі впровадження інновацій; вимірювання та оцінювання ефективності освітнього простору загальноосвітніх навчальних закладів тощо.

Розроблення моделі розвитку – це створення своєрідного еталону інноваційної організації і якості освітнього процесу в загальноосвітньому навчальному закладі. Завданням інноваційних перетворень – є досягнення нової якості освіти, її гуманізація, індивідуалізація, відповідність запитам суспільства і окремої особисті.

На наш погляд, структурна модель загальноосвітнього закладу має складатися із семи компонентів:

 • Концептуального;
 • Управлінського;
 • Освітнього;
 • Ресурсного;
 • Методичного;
 • Соціального партнерства.

Кожен з компонентів існує як підсистема загальної системи, впливає на її розвиток функціонування і загальний результат. Всі компоненти взаємопов’язані та доповнюють один одного.

Інноваційна спрямованість освітнього процесу навчального закладу обумовлена:

 • Визначенням і затвердженням у Концепції розвитку навчального закладу, Плані розвитку школи, планах, проектах стратегічних цілей і завдань освітньої діяльності;
 • Системою управління, яка спрямована на підтримку й розвиток нового, базується на демократичних цінностях, цінностях саморозвитку, самореалізації, поваги до праці і вибору інших; до участі в управлінні школою залучаються як педагогічний колектив, так і учні, батьки, громадськість.
 • Розширенням змістово-інформаційного та технологічного педагогічного пошуку: упровадження нового змісту та форм освіти, широке використання інноваційних освітніх технологій і методик;
 • Основою інноваційного освітнього пошуку педагогів школи є науково-методична та дослідно-експериментальна робота;
 • Відбувається посилення зв’язків з іншими освітніми, науково-дослідними, виробничими та громадськими організаціями;
 • Формується система супроводу інноваційною діяльністю педагогів, залучення до спільних та індивідуальних творчих справ, ознайомлення з новинками в науково-методичній та педагогічній сферах, вивчення і впровадження кращого педагогічного досвіду, поширення власного досвіду, безперервне навчання, заохочення за інноваційну активність, результативність, небайдужість, творчість, креативність.

 

 

 

 

 

 

 

 

Школа-експериментальний майданчик Всеукраїнського рівня

Впровадження медіаосвіти у навчально-виховний процес

Людство завжди намагалося використовувати всі можливі сучасні технології для навчання та виховання молоді. Поява комп’ютерної техніки, здатної до переробки величезних обсягів інформації, підняла розвиток суспільства на новий щабель – інформаційне суспільство.

Формування випускника, який би комфортно почував себе в інформаційному світі, є першочерговим завданням сучасної школи. Мультимедійні технології відкривають нові горизонти для творчості та розвитку дітей, дозволяють максимально індивідуалізувати навчання, підвищують швидкість та точність збору й обробки інформації, вести корекцію.

Гармонійно поєднуючи традиційні та інноваційні методики навчання і виховання, школа надає ґрунтовні знання, виховує духовно багату, фізично здорову, творчу особистість, здатну визначити своє місце в сучасному інформаційному суспільстві. Цього б не можна було зробити без необхідного технічного оснащення закладу.

Завдяки впровадженню мультимедійним технологіям створюються умови для творчості і розвитку учнів, активізації уваги, формування критичного мислення, підвищення темпу та точності збору інформації. Тому використання цих засобів та впровадження їх у сучасний навчальний процес є абсолютно природним, архіважливим , проте дуже відповідальним явищем.

У  процесі використання мультимедіа у навчально-виховному процесі, стало зрозумілим, що дитина не завжди може оцінити об’єктивність, достовірність, цінність, потрібність інформації, яку вона отримує з різних джерел. Щоденні та щотижневі телесеріали, розважальні шоу, «мильні опери», жовта преса та інший продукт подають і аудіо- і друковану інформацію як сучасне оригінальне мистецтво, яке, на жаль, задаровує багатомільйонного українського телеглядача і читача. Насправді ж у багатьох випадках такий аудіовізуальний продукт немає нічого спільного ні з мистецтвом, ні з культурою, ні з наукою, ні з вихованням, ні з формуванням національної самосвідомості загалом. Людина, яка не має відповідної медіа-освіти, сприймає аудіовізуальну інформацію без належного аналізу.

Тому прийшло усвідомлення важливості медіаосвіти в процесі навчання й виховання, прагнення вибудовувати відносини молоді, що споживає інформацію, з ресурсами преси, кіно, телебачення, мережі Інтернет, які можуть бути як корисними, так і шкідливими для становлення особистості.

З 2011 року наша школа є базовим закладом, учасником всеукраїнського експерименту «Науково-методичні засади впровадження вітчизняної моделі медіа освіти та в навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів», який здійснюється під керівництвом заступника директора з наукової роботи Інституту соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України, завідувача лабораторії психології масової комунікації та медіа освіти, кандидата психологічних наук Л.А.Найдьонової, за підтримки Інституту інноваційних технології і змісту освіти України. У процесі здійснення експериментально-дослідницької діяльності ми намагаємося створювати такі умови, щоб учні набували навичок критичного мислення і коригування інформації, умінь аналізувати та давати оцінку медіа текстам, розуміти їхню суть, адресну спрямованість, мету, викривати приховане значення та шкідливий вплив окремої медіа-інформації, протиставити цьому впливу зразки високих національних культурних цінностей.

У варіативну частину навчального плану школи введений курс за вибором «Медіакультура» (10 клас), організовано роботу гуртків: для учнів 7 класів з однойменною назвою, «Основи журналістики» (8-9 класи), - продовжується робота щодо залучення школярів до створення та функціонування шкільної газети та веб-сайту, активно використовуються медіа-ресурси під час проведення уроків та позакласної виховної роботи.

3 квітня 2013 року у м. Києві Національною академією педагогічних наук України було проведено методологічний семінар «Медіа-освіта в Україні: наукова рефлексія викликів, практик, перспектив», присвячений розгляду широкого кола питань, пов’язаних зі становленням медіа-освіти в Україні, підготовкою дітей до ефективної взаємодії із сучасним інформаційним простором.

У роботі методологічного семінару взяли участь дійсні члени і члени-кореспонденти НАПН України, науковці, докторанти та аспіранти установ НАПН України, навчальні заклади різних регіонів України, а також до роботи методологічного семінару активно долучилася і наша школа.

У роботі секції «Медіа освіти як напрям навчально-виховного процесу в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах» нами була запропонована для обговорення доповідь, яка мала за мету представити досвід практичної діяльності школи з означеного питання та перші результати експериментальної діяльності, з якими ми вас познайомимо у наступних номерах.

О.М. Йовко, заступник директора з навчально-виховної роботи.

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ РОБОТИ


Звіт про завершення ІІ (концептуально-діагностичного) етапу дослідно-експериментальної роботи


Пріоритетним напрямком освітньої системи України, що підтверджено державними законами та нормативними документами, є доступ до якісної освіти. Тому впровадження інноваційних технологій в навчально-виховний процес є одним із найважливіших питань, які сьогодні розглядаються в освіті.

Інноваційну спрямованість педагогічної діяльності зумовлюють соціально–економічні перетворення, які вимагають відповідного оновлення освітньої політики, прагнення педагогів до засвоєння та застосування педагогічних новинок.

Стосовно педагогічного процесу інновація означає введення нового у цілі, зміст, методи і форми навчання і виховання, організацію спільної діяльності вчителя і учнів.

Звичайно, головними фігурами в школі є учень і вчитель, які повинні творчо працювати, вчитися, самовдосконалюватися. Школа має захистити й підтримати дитину, виробити в неї життєздатність, озброїти механізмами й технологіями розробки життєвих стратегій і проектів.
Основним завданням учителя є створення умов для формування творчої компетентної особистості, здатної реалізувати свій потенціал у суспільстві. Тому актуальним є перехід до особистісно орієнтованого навчання й виховання, упровадження нових ефективних педагогічних технологій, інтерактивних методів навчання.

Використання сучасних інноваційних технологій у навчально-виховній діяльності вчителя
 


Характерною ознакою сучасного етапу розвитку школи стало впровадження інновацій у навчально-виховний процес. Це  дає змогу усунути гальмівні механізми в розвитку  освіти завдяки створенню креативного середовища. Ядром такого середовища є експериментальна робота учасників навчально-виховного процесу. У ході експериментальної роботи здійснюється експериментальна перевірка нових педагогічних ідей вітчизняних учених, психологів, педагогів, творчих учителів, які наближають сучасну школу до інноваційного навчального закладу. Така діяльність, на нашу думку, підвищує ефективність та якість навчання і виховання, формує та розвиває інтелектуальну, творчу, компетентну особистість педагога.

            Так з 2012 року наш заклад є експериментальним майданчиком всеукраїнського рівня з питання «Науково-методичні засади впровадження вітчизняної моделі медіаосвіти в навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів» відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 27.07.2011 року №886 «Про проведення всеукраїнського експерименту з упровадження медіаосвіти в навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів України».

Експериментальна робота як складова педагогічної майстерності 


Сучасний світ важко собі уявити без засобів мас-медіа – преси, телебачення, друкованих джерел, радіо, кіноматеріалів, Інтернету. Сьогодні без телевізора (або навіть декількох телевізорів), CD-плеєра, ноутбука або кабельного чи супутникового телебачення не обходиться жодна сім’я чи то в нашій країні, чи то за кордоном. Школярі багато часу витрачають на прогляд фільмів, «надовго зависають» в Інтернеті або годинами готові слухати радіохвилі FM. Для того, щоб гідно орієнтуватися в просторі різноманітних засобів мас-медіа, було створено цікаву науку – медіаосвіту. Вперше про неї заговорили на Заході. Користі від медіаосвіти було так багато, що в Канаді, наприклад,  медіаосвіта стала обов’язковим елементом навчальних програм середньої школи в 90-х рр. ХХ ст., а в Австралії  - з 1990 року. Усі резолюції та рекомендації міжнародної організації співдружності та співпраці країн ЮНЕСКО підкреслюють важливість медіаосвіти для молоді. Медіаосвіта пов’язана з усіма видами медіа та різноманітними технологіями. Вона надає людям можливість зрозуміти, як використовуються мас-медіа в їх суспільствах, оволодіти навичками використання медіа в процесі комунікації з іншими людьми; забезпечує людину знаннями про те, як:

1) аналізувати, критично осмислювати та створювати медіатексти;

2) визначати джерела медіатекстів, їх політичні, соціальні, комерційні та/або культурні інтереси, їх контекст;

3)інтерпретувати медіатексти та цінності, що розповсюджуються за допомогою медіа;

4)  відбирати певні медіа для створення та розповсюдження власних медіатекстів та набуття зацікавленої в них аудиторії;

5) отримати можливість вільного доступу до медіа як для сприйняття, так і для продукції.

 

Медіаосвіта для батьків


УПРОВАДЖЕННЯ МЕДІАОСВІТИ У ПРАКТИКУ РОБОТИ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ


Шкільна галактика-2...
Слідкуй за часом!
Корисні посилання

<Свята України
Наша адреса:
Запрошуємо на навчання!

Смілянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 7 Смілянської міської ради Черкаської області
Безкоштовний хостинг uCoz